Associatieonderzoeksgroep Leerstoornissen

Associatieonderzoeksgroepen (AoG’s) hebben tot doel de samenwerking op het vlak van onderzoek en dienstverlening tussen meerdere associatiepartners zichtbaar te maken en te versterken en het beschikbare onderzoekspotentieel te bundelen.

De associatieonderzoeksgroep Leerstoornissen staat onder leiding van Prof.Dr. Annemie Desoete en Prof. Dr. Herbert Roeyers (promotoren). De Universiteit Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool Gent zijn actieve partners in deze onderzoeksgroep.

De Associatieonderzoeksgroep Leerstoornissen heeft vier doelstellingen:

  1. Het bundelen van expertise in verband met onderzoek naar vroege signalen voor leerstoornissen. Het onderzoek naar prodomen in de kleuterleeftijd is momenteel afgerond (Doctoraat Pieter Stock: Prenumeric markers for arithmetic difficulties – verdedigd op 4.12.2008). Momenteel wordt er onderzocht of er op babyleeftijd reeds risicosignalen kunnen opgespoord worden (Doctoraatsonderzoek Annelies Ceulemans: Number discrimination as early predictor of arithmetic difficulties : a longitudinal study).

  2. Het bundelen van expertise in verband met wetenschappelijk onderzoek rond kenmerken van leerstoornissen. De eerste fase (2006-2009) betrof een literatuur review en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke terminologie en standaardtaal wat betreft leerstoornissen. Dit resulteerde in het ontwerp van gemeenschappelijk gedragen cursusmateriaal. Momenteel wordt de klemtoon gelegd op de diagnostiek en kenmerken van kinderen in de basisschool en kinderen in de overgang naar het secundair onderwijs evenals op adolescenten en op de overgang naar hoger onderwijs. Ook wordt de expertise in verband met schrijfmotorische problemen meer zichtbaar geïntegreerd in de onderzoekslijnen naar rekenen, lezen, spellen en begrijpend lezen.

  3. Het bundelen van expertise in verband met de prevalentie, kenmerken en comorbiditeit van leerstoornissen. In de eerste fase (2006 -2009) werd een paradigma ontwikkeld om comorbiditeit in kaart te brengen. Verder wordt onderzocht wat de comorbiditeit is van leerstoornissen met DCD (Doctoraat Stefanie Pieters: Leerprocessen en subtypering bij kinderen met DCD (Developmental Coordination Disorder) Momenteel worden klinische kinderen gerekruteerd (via ‘purposefull sampling’) aangevuld met de ‘reputational case selection’ techniek. De aoG neemt ten aanzien van de rekrutering de taak van focusgroep op zich. Dit paradigma wordt aangevuld met kwalitatief onderzoek (semigestructureerde interviews) om door middel van een ‘mixed design’ de impact van belemmeringen en facilitatoren (‘good practices’, STICORDI) te kennen.

  4. Het organiseren van gezamenlijke lezingen en samen publiceren rond de topic leerstoornissen.

Contactgegevens
Prof. Dr. Annemie Desoete
Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie
FPPW, Universiteit Gent
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent
annemie.desoete@ugent.be
http://archive.ugent.be/person/801001505476